Asystent

Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Zdrowia – kierunek kosmetologia w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 

 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późń.zm.) oraz w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

 

Wymagania: kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące warunki:

    – posiadać tytuł zawodowy co najmniej magistra w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o zdrowiu (lub odpowiedniej wg starej klasyfikacji obszarów, dziedzin i dyscyplin),

    – posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pwsz.com.pl.