asystent

kpokretowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Zdrowia – kierunek kosmetologia

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późń.zm.) oraz w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

 

Wymagania: kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące warunki:

    – posiadać tytuł zawodowy co najmniej magistra w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,                    dyscyplinie nauki o zdrowiu (lub odpowiedniej wg starej klasyfikacji obszarów, dziedzin i dyscyplin),

    – posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU POWINNO ZAWIERAĆ:

–  podanie skierowane do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa

    w Wałbrzychu,

–  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do       ogłoszenia,                                             

    –  kopię dyplomu potwierdzającego  tytuł zawodowy,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata ,w tym udokumentowane doświadczenie

   w pracy poza szkolnictwem wyższym,

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

   wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn.zm. ), stanowiące załącznik do ogłoszenia,

– oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie  

   wyższym  i nauce, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony  od roku akademickiego 2021/2022, w pełnym

    wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy,

– dla osoby, z którą zostanie podpisana umowa o pracę przewidziano  do prowadzenia następujące

   przedmioty :

   Podstawy makijażu i wizażu, Kosmetologia praktyczna.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@pwsz.com.pl