profesor Uczelni

Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Zdrowia

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późń.zm.) oraz w Statucie Państwowej Wyższej

 Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

 

Wymagania: kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko profesora Uczelni powinien spełniać następujące warunki:

 

  – posiadać stopień naukowy co najmniej doktora, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne (lub odpowiedniej wg starej klasyfikacji obszarów, dziedzin i dyscyplin),

  – posiadać znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe.

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU POWINNO ZAWIERAĆ:

 

–  podanie skierowane do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,

–  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia,                        –  kopie dyplomów potwierdzające tytuły/stopnie naukowe, tytuły zawodowe,

–  dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata ,w tym udokumentowane doświadczenie w pracy

   poza szkolnictwem wyższym,

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późń.zm.), stanowiące załącznik do ogłoszenia,

– oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pwsz.com.pl.