starszy wykładowca

Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Zdrowia

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późń.zm.) oraz w Statucie Państwowej Wyższej

 Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

 

Wymagania: kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko starszego wykładowcy powinien spełniać następujące warunki:

 

  – posiadać stopień naukowy co najmniej doktora, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne  (lub odpowiedniej wg starej klasyfikacji obszarów, dziedzin i dyscyplin),

  – posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy dydaktycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pwsz.com.pl.