1 asystent

dorota.dygon@pwsz.eu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  • Miejsce: Wałcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie.

Poszukiwany kandydat powinien:

 
posiadać tytuł zawodowy magistra;

 
posiadać aktualny dorobek dydaktyczny, naukowy lub artystyczny we wskazanej dyscyplinie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wskazanym powyżej zakresie prowadzonych zajęć;

 
posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zajęć w zakresie informatyki;

 
posiadać umiejętność pracy w zespole;

 
deklarować, że Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;

 
udokumentować doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych związanych przedstawionym zakresem (wykładów, ćwiczeń), doświadczenie organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym, umiejętność wykorzystania środków multimedialnych w procesie kształcenia studentów;

 
posiadać certyfikaty w zakresie prowadzenia zajęć uniwersyteckich;

 
posiadać inne certyfikaty z zakresu informatyki.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 
podanie o zatrudnienie kierowane do Rektora, wraz z adresem, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu;

 
życiorys (CV);

 
oryginały, odpisy lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wszystkie posiadane stopnie naukowe, tytuły naukowe lub tytuły zawodowe;

 
informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub/oraz opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu/-ów studiów;

 
oświadczenie o zgodzie na zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

 
oświadczenie (załącznik nr 1), że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, tel.: 672500187, adres e-mail: rektorat@answalcz.pl w celu rekrutacji na stanowisko asystenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO);

 
oświadczenie (załącznik nr 2), że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania;

 
oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 5).

 

 

Zgłoszenie na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej „Konkurs na stanowisko MGR-INF-PR w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu” – nie otwierać przed dniem 03.04.2023 r. godz. 12:00”, osobiście lub pocztą na adres:

 

 

 

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, pok. 114

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 06.04.2023 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa wyboru kandydata, który udokumentuje bogatsze i bardziej adekwatne doświadczenie zawodowe, związane z zakresem prowadzonych zajęć oraz do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem. Nie poinformowanie kandydata o wyniku konkursu w przeciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Uczelnia nie odsyła nadesłanych dokumentów.

Załączniki