adiunkt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie.

Poszukiwany kandydat powinien:

 
posiadać stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych/nauk technicznych we wskazanej powyżej dyscyplinie i zakresie;

 
posiadać aktualny dorobek naukowy w zakresie analizy, projektowania lub praktycznych aplikacji rozwiązań informatycznych oraz rozwoju technologii ICT;

 
posiadać doświadczenie dydaktyczne związane z nauką programowania w językach Python, C, C++ lub Java (od podstaw algorytmizacji do poziomu zaawansowanego), posiada doświadczenie praktyczne związane z programowaniem (praca w charakterze programisty, developera, własna działalność gospodarcza o profilu wytwarzania oprogramowania);

 
posiadać umiejętność pracy w zespole;

 
posiadać dobrą znajomość języka angielskiego;

 
deklarować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;

 
udokumentować doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych związanych przedstawionym zakresem (wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych), doświadczenie organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym, umiejętność wykorzystania środków multimedialnych w procesie kształcenia studentów;

Zgłoszenie winno zawierać:

 
podanie o zatrudnienie kierowane do Rektora, wraz z adresem, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu;

 
życiorys (CV);

 
oryginały, odpisy lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wszystkie posiadane stopnie naukowe, tytuły naukowe lub tytuły zawodowe;

 
informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub/oraz opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu/-ów studiów;

 
oświadczenie o zgodzie na zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

 
oświadczenie (załącznik nr 1), że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych Państwową Wyższa Szkołę Zawodową w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, tel.: 672500187, adres e-mail: rektorat@pwsz.eu w celu rekrutacji na stanowisko adiunkta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO);

 
oświadczenie (załącznik nr 2), że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania;

 
oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 5).

 

 

Zgłoszenie na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej „Konkurs na stanowisko DR-INF w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu” – nie otwierać przed dniem 20.09.2021 r. godz. 12:00”, osobiście lub pocztą na adres:

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, pok. 114

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 24.09.2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa wyboru kandydata, który udokumentuje bogatsze i bardziej adekwatne doświadczenie zawodowe, związane z zakresem prowadzonych zajęć oraz do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Uczelnia zastrzega, że zatrudnienie kandydata wyłonionego w czasie procedury konkursowej, nastąpi z początkiem roku akademickiego 2021/22, pod warunkiem, że liczba studentów/przewidywany zakres badań uzasadni potrzebę zatrudnienia.

 

Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem. Nie poinformowanie kandydata o wyniku konkursu w przeciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Uczelnia nie odsyła nadesłanych dokumentów.

 

DATA OGŁOSZENIA: 17.08.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 17.09.2021r. godz. 10:00.

SŁOWA KLUCZOWE: programowanie komputerów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.dygon@pwsz.eu