Profesor uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie.

Poszukiwany kandydat powinien:

1)      posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego we wskazanej powyżej dyscyplinie i zakresie;

2)      posiadać aktualny dorobek dydaktyczny, naukowy lub artystyczny we wskazanej dyscyplinie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych we wskazanym powyżej zakresie prowadzonych zajęć oraz kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć;

3)      udokumentować doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych związanych przedstawionym zakresem, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina pedagogika (wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych), doświadczenie organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym, umiejętność wykorzystania środków multimedialnych w procesie kształcenia studentów.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

1)      podanie o zatrudnienie kierowane do Rektora, wraz z adresem, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu;

2)      życiorys (CV);

3)      oryginały, odpisy lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wszystkie posiadane stopnie naukowe, tytuły naukowe lub tytuły zawodowe;

4)      informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub/oraz opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu/-ów studiów;

5)      oświadczenie (załącznik nr 1), że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, tel.: 672500187, adres e-mail: rektorat@answalcz.pl w celu rekrutacji  na stanowisko profesor zwyczajny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO);

6)      oświadczenie (załącznik nr 2), że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania;

7)      oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 5).

 

Zgłoszenie na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej „Konkurs na stanowisko PROF-PED-2, Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu” – nie otwierać przed dniem 26.09.2022 r. godz. 11:00”, osobiście lub pocztą na adres:

 

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, pok. 114
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia  27.09.2022 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa wyboru kandydata, który udokumentuje bogatsze i bardziej adekwatne doświadczenie zawodowe, związane z zakresem prowadzonych zajęć oraz do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Uczelnia zastrzega, że zatrudnienie kandydata wyłonionego w czasie procedury konkursowej, nastąpi z początkiem roku akademickiego 2022/2023, pod warunkiem, że liczba studentów/przewidywany zakres badań  uzasadni potrzebę zatrudnienia.

 

Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem. Nie poinformowanie kandydata o wyniku konkursu w przeciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Uczelnia nie odsyła nadesłanych dokumentów.

 

DATA OGŁOSZENIA:  26.08.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 26.09.2022 r. godz. 10:00.

SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka ogólna, zarządzanie jakością edukacji, wczesna edukacja, edukacja matematyczna.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.dygon@pwsz.eu