Adiunkt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

WMIM/1210/EK/07/2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Matematyki, 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2021 lub 1 lutego 2022, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) i może brać udział w badaniach naukowych – odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:
1. stopień doktora (lub doktora habilitowanego) nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka/informatyka (lub nauk pokrewnych);
2. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
3. wysokie umiejętności dydaktyczne, potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną;
4. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników (pdf) następujących dokumentów:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załącznik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akceptuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego;
3. życiorys zawodowy (CV) z kompletnym spisem publikacji, przygotowany według wzoru, patrz strona
https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);
6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.
Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: konkursy@mimuw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska.

Termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2021 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2021 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.