Adiunkt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

PS 23122020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie ERC Consolidator Grant “Towards Unification of Algorithmic Tools” (TUgbOAT) numer: 501-D110-60-0558756)

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 1 stanowisko adiunkta w grupie
pracowników badawczych (matematyka) w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki, do projektu “Towards Unification of Algorithmic Tools” (TUgbOAT)
Warunki zatrudnienia: pełny etat, umowa na czas określony na okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 marca 2021. Wynagrodzenie zasadnicze ok. 7 500 – 8 000 zł brutto w zależności od doświadczenia.

Opis projektu:
Projekt dotyczy podstawowych problemów algorytmicznych. Główne tematy badawcze to:
 algorytmy do wyszukiwania skojarzeń w grafach;
 algorytmy online w różnych scenariuszach;
 badanie i algorytmiczne wykorzystywanie właściwości danych.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie
https://duch.mimuw.edu.pl/~tugboat/

Wymagania:
 Stopień doktora nauk informatycznych lub matematycznych;
 Wysoki potencjał naukowy w zakresie algorytmów lub teorii grafów określony na
podstawie publikacji (opublikowanych lub zgłoszonych) w wysoko ocenianych
międzynarodowych czasopismach lub konferencjach;
 Mile widziane doświadczenie w obszarach związanych z tematyką projektu
TUgbOAT.
W okresie zatrudnienia w projekcie osoba zatrudniona nie może pobierać innego
wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać e-mailem na adres sank@mimuw.edu.pl załączając
następujące dokumenty:
1. List motywacyjny adresowany do Dziekana Wydziału MIM UW, zaopatrzony w
klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu);
2. Odpis dyplomu doktorskiego; lub, jeśli kandydat nie posiada jeszcze stopnia doktora,
kopię rozprawy doktorskiej bądź opis spodziewanej treści rozprawy, wraz z
oświadczeniem dotyczącym spodziewanego terminu otrzymania stopnia doktora
(stopień doktora jest wymagany w momencie podpisywania umowy o pracę);
3. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji oraz linkami do artykułów i preprintów
dostępnych online;
4. Krótki opis dotychczasowych badań oraz aktualnych planów badawczych.

Termin zgłoszeń upływa dnia 15.02.2021 r.

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić
kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 20.02.2021.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na
stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę
do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć
oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko
nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27
września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf