adiunkt

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Instytucie Kultury Polskiej

w Zakładzie Kultury Współczesnej

(termin rozpoczęcia pracy 1.10.2021 r., umowa na czas nieokreślony)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz  §  119 ust. 1  Statutu UW (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

–   Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii.

–   Znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie społecznych teorii kultury oraz praktyk kulturowych związanych ze słowem drukowanym, potwierdzone publikacjami, w tym o zasięgu międzynarodowym.

–   Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu społecznych teorii kultury oraz praktyk kulturowych związanych ze słowem drukowanym.

–   Międzynarodowe doświadczenie badawcze w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

–   Gotowość do prowadzenia aktywnej działalności badawczej, w tym: brania udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularnego publikowania wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; aktywnego pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).

–   Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z zakresu społecznych teorii kultury i praktyk kulturowych związanych ze słowem drukowanym (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów,  dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym poszczególnych studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW,
 • życiorys naukowy,
 • plan dalszej działalności badawczej,
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 • kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:
  http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx,
 • aktualna opinia bezpośredniego przełożonego,
 • wykaz publikacji,
 • oświadczenie potwierdzające zapoznanie się zi akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego udostępnionych  na  stronie  internetowej Wydziału Polonistyki: http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia,
 • oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019.doc
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie  danych  osobowych  kandydata  do  pracy  na Uniwersytecie  Warszawskim wraz z klauzulą zgody na  przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx
   

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 15.02.2021

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres

 

Dziekanat Wydziału Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa.

 

 

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:

dziekan.polon@uw.edu.pl

 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z  Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW  z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkurs kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.04.2021

 

 

Warszawa, dnia 15.01.2021