adiunkt

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

OGŁOSZENIE NR 2/2021
DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: adiunkt b-d, pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.04.2021 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 październik 2021 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

–  prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100 % pensum określonego dla stanowiska adiunkta b-d;
–  prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz publikowanie ich wyników;
–  aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
–  kierowanie licencjackimi i magisterskimi pracami dyplomowymi;
–  uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
–  realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania od kandydatów:

–  spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
–  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse;
–  zaawansowana wiedza z zakresu teorii i metodologii ekonomii i finansów;
–  udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie ekonomia i finanse;
–  uprawnienia nauczycielskie wynikające z ukończonych studiów wyższych, ewentualnie kursu pedagogicznego lub studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki;
–  doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej, w tym doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”, „logistyka” „logistyka ekonomiczna” i „zarządzanie” oraz na studiach podyplomowych z przedmiotów: makroekonomia, mikroekonomia, finanse, podstawy rachunkowości i przedmiotów pochodnych;
–  doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie ekonomia i finanse;
–  gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
–  doświadczenie w redagowaniu publikacji naukowych;
–  doświadczenie w kierowaniu przygotowaniem prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich;
–  umiejętność: przeprowadzania analizy i oceny zjawisk i procesów gospodarczych zarówno w skali makroekonomicznej, jak i podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem ryzyka;
–  znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury anglo- języcznej i publikowanie artykułów w języku angielskim.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–  życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
–  wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
–  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
–  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
–  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
–  klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;
–  oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie – o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii;
–  dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia.

Dokumenty należy składać w terminie do 23.04.2021 r.
–  osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) budynek 135, pok. 029,

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
–  listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
–  pocztą elektroniczną: kancelaria.wlo@wat.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-83-95-24

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor WAT.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.