Adiunkt

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie dotyczy diagnostyki chorób skóry przy użyciu metod bezznacznikowych. Badania będą skierowane na charakterystykę oddziaływań międzykomórkowych w stanach patologicznych skóry, takich jak alergia, stany zapalne, nowotwory. Planowane są także badania w kierunku opracowania diagnostyki czerniaka przy użyciu metod bezznacznikowych opartych na wykorzystaniu oddziaływań między lektynami a glikanami na powierzchni komórek nowotworowych. Osoba aplikująca powinna mieć bardzo dobre przygotowanie w zakresie metod badawczych takich jak mikroskop sił atomowych i fluorescencyjny,  mikrowaga kwarcowa, rezonans plazmonów powierzchniowych, spektroskopia mas, Western blot, ELISA. Pożądana jest umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych i badań związanych z komórkami, takich jak genotoksyczność, apoptoza, cykl komórkowy. Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i umiejętnością zdobywania finansowania badań naukowych. Ponadto powinien mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego do dnia 12.02.2021 r.w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW, Gmach Technologii Chemicznej, ul.Koszykowa 75, 00-664 Warszawa, pok. 305, tel.: (+48 22) 234-5576, e-mail: jciesla@ch.pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.02.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Chemiczny43