adiunkt

Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

  • jest doktorem w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • posiada minimum 4 prace opublikowane w czasopismach wymienionych w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW,
  • kierowała lub kieruje lub też złożyła projekt badawczy w konkursie do instytucji finansujących badania naukowe,
  • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów informatycznych,
  • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
  • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
  • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iit@sggw.edu.pl