adiunkt

Działalność dydaktyczna i badawcza dotycząca projektowania architektonicznego i urbanistycznego, w szczególności relacji między urbanistyką a architekturą w środowisku miejskim w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju. Prowadzenie zajęć z projektowania architektonicznego i urbanistycznego w języku polskim i angielskim w zakresie: budynków użyteczności publicznej (w szczególności budynków oświaty), budynków i zespołów mieszkaniowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów architektoniczno-urbanistycznych śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej. Prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w języku polskim i angielskim. Działalność naukowa w wyżej wymienionym zakresie – badania własne oraz udział w projektach badawczych. Podejmowanie innych obowiązków wyznaczonych przez władze Wydziału lub kierownictwo Zakładu. Oczekiwania: ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego na kierunku architektura i urbanistyka; posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie architektura i urbanistyka; bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego, umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim; profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego, publikacje naukowe na temat projektowania architektonicznego oraz urbanistycznego oraz związków między architekturą a urbanistyką; znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, dotyczących budynków użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych, przestrzeni publicznej, zrównoważonego rozwoju miast, poparta wygłoszeniem wykładów i udziałem w konferencjach międzynarodowych; doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem budynków użyteczności publicznej oraz sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń; umiejętność pracy projektowej oraz naukowej i pracy w zespole. Doświadczenie związane z badaniami własnymi prowadzonymi w ramach jednostki akademickiej oraz udziałem w międzydyscyplinarnym programie badawczym; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Biegła obsługa aplikacji komputerowych: TEAMs, Moodle, Word, Exel, PowerPoint, email.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji

o konkursie 04.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. /fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24, e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl 

 

Bliższych informacji udziela: kierownik zakładu dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW

Poprzez: obsługa administracyjna – Sekretariat 3, mgr inż. Elżbieta Szary, elzbieta.szary@pw.edu.pl, kontakt: pokój 214, tel. 22 628 53 70/ 22 234 50 90

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.02.2021 r..

 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Architektury11