adiunkt

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Proponowane stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące charakteryzacji materiałów dwuwymiarowych, w szczególności badania właściwości elektrycznych tych materiałów oraz ich heterostruktur. Istotna także będzie praca ze studentami, w tym prowadzenie prac dyplomowych.

Jednym z planowanych do realizacji zagadnień będzie badanie wpływu powierzchni materiałów dwuwymiarowych na działanie urządzeń elektronicznych, włączając w to badania fotoprzewodnictwa półprzewodnikowych warstw. Zadanie to uwzględnia zarówno pomiary elektryczne, jak i charakteryzację strukturalną badanych urządzeń metodami, np. spektroskopii Ramana, mikroskopii sił atomowych, skaningowej mikroskopii elektronowej czy fotoluminescencji.

Istotna będzie również praca ze studentami Wydziału Fizyki na specjalnościach związanych z fizyką ciała stałego, tj. Materiały i Nanostruktury oraz Fizyka Zaawansowanych Materiałów. Planowana jest również praca ze studentami innych wydziałów w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, metod charakteryzacji materiałów niskowymiarowych. Niezbędna będzie też dobra znajomość programowania oraz umiejętności samodzielnego określania zadań badawczych, a także wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy, tj. minimum 10 publikacji z listy JCR w dziedzinie dotyczącej stanowiska oraz posiadać doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym, np. NCN.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.