adiunkt

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Zakres obowiązków na stanowisku adiunkta z grupy pracowników dydaktycznych, którego dotyczy ogłoszenie, obejmować będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizyki, w szczególności zajęć laboratoryjnych, dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Praca na tym stanowisku będzie się wiązała również z prowadzeniem zajęć ze studentami wykonującymi prace dyplomowe w Zakładzie Badań Strukturalnych.

Kandydat musi posiadać stopień doktora nauk fizycznych oraz udokumentowane, co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziome akademickim, w szczególności zajęć w studenckim laboratorium fizyki prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim. Od kandydata oczekuje się znajomości wybranych, omawianych w laboratorium studenckim zagadnień z zakresu fizyki, znajomości podstawowych przyrządów pomiarowych oraz znajomości technik wykonywania pomiarów stosowanych w laboratorium. Niezbędna jest też biegła umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy i wizualizacji danych doświadczalnych. Kandydat powinien wykazywać kompetencje praktyczne w zakresie technik rozwiązywania wybranych problemów fizycznych, praktyczne kompetencje w zakresie wykonywania pomiarów zgodnie z najlepszą praktyką eksperymentu fizycznego oraz przejawiać podstawową znajomość przepisów i procedur bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami pomiarowymi. Od kandydata wymagane jest ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna, posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego. Dodatkowym atutem kandydata będzie komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy zgodny z tematyką prac Zakładu Badań Strukturalnych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.02.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.