Adiunkt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

WMIM/1210/EK/03/2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 3 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki, 4 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki oraz 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2021 lub 1 lutego 2022, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim..

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:
1. stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka/matematyka (lub nauk pokrewnych);
2. znaczące publikacje badawcze z matematyki lub informatyki opublikowane w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym
lub w materiałach konferencji międzynarodowych;
3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
4. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach).
Dodatkowym atutem kandydatów będzie, udokumentowane publikacjami odpowiednio wysokiej jakości, tempo gromadzenia znaczącego dorobku naukowego oraz klarowna perspektywa jego utrzymania.

Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego;
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, przygotowany według wzoru, patrz strona
https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);
6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.
Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: konkursy@mimuw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska.

Termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2021 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2021 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.