Adiunkt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

SOB/D110/2020/1/PS-60-0936216

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie „Metody dekompozycyjne dla problemów dyskretnych” finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 948057

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników
badawczych (matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki, do projektu „Metody dekompozycyjne dla problemów dyskretnych” finansowanego przez
Komisję Europejską ds. Badań Naukowych (ERC), kontrakt numer 948057.

Warunki zatrudnienia
Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres
12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy), rozpoczynający się pomiędzy 1
kwietnia a 1 grudnia 2021 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem
projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 9500 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok.
6900 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami
dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrani kandydaci będą pracować nad
zagadnieniami z przecięcia strukturalnej teorii grafów, projektowania algorytmów i logiki w informatyce.

Opis projektu
Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych
algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli
skończonych. Badania w projekcie będą się koncentrować na następujących czterech kierunkach:
 Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: będziemy badać abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach
(ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury i
wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Będziemy również pracować nad
konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach
teorii grafów rzadkich i sięgającą do teorii stabilności.
 Dynamiczne parametryzowane struktury danych: Zastosujemy koncepcję parametryzacji do
systematycznego badania struktur danych dla dynamicznych problemów parametryzowanych w
grafach.
 Algorytmy w grafach planarnych: Będziemy projektować nowe algorytmy
parametryzowane i aproksymacyjne dla problemów w grafach planarnych, skupiając się na
łączeniu technik z tych dwóch dziedzin.
 Algorytmy w dziedzicznych klasach grafów: Będziemy badać strukturalne własności w klasach
grafów zdefiniowanych poprzez wykluczanie indukowanych podgrafów, w celu opracowywania
efektywnych algorytmów parametryzowanych, aproksymacyjnych i dokładnych działających dla
grafów z takich klas.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk
matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie w
obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
 strukturalna teoria grafów;
 projektowanie i analiza algorytmów; lub
 automaty i logika.
Doświadczenie badawcze w następujących tematach będzie dodatkowym atutem:
 algorytmy parametryzowane;
 schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;
 algorytmy w klasach grafów;
 dynamiczne struktury danych;
 algorytmy dla problemu sprawdzania modelu;
 teoria modeli, zwłaszcza skończona teoria modeli lub teoria stabilności;
 strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości);
 dekompozycje drzewiaste, w szczególności szerokość drzewiasta i klikowa
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze
nieopublikowanymi manuskryptami);
 wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla
kandydata.

Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM
UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).
Listy motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź
formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. Michała Pilipczuka
(michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl)

By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie z załączonymi
dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.

Termin zgłoszeń upływa dnia 11 lutego 2021

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie,
które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie
najpóźniej w dniu 28 lutego 2021 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i
akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie
z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf