Adiunkt / Adiunktka

Collegium Civitas

Rektor Collegium Civitas  

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA/ADIUNKTKI  

w Katedrze Socjologii i Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego 

w Collegium Civitas  

 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała działalność naukową oraz dydaktyczną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej.  

 

Data ogłoszenia konkursu: 8 lutego 2021 

Wymiar etatu: 1/1  

Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony (1 rok) z możliwością przedłużenia współpracy. 

Przewidywana data zatrudnienia: od 1 października 2021 r. 

 

Wymagania:  

1.      Ukończone studia wyższe w zakresie socjologii.  

2.    Stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia (lub nauki socjologiczne).  

3.    Udokumentowana, znacząca aktywność publikacyjna.  

4.    Udział w przynajmniej 2 grantach naukowych. 

5.    Doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej, w tym związanej z realizacją przedmiotów podstawowych dla kształcenia socjologicznego (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym). 

6.    Biegła znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego.  

7.    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.  

8.    Wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole. 

9.    Gotowość do zaangażowania się w życie Collegium Civitas oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni.  

 

Dodatkowymi atutami będą:  

1.      Udokumentowana działalność publikacyjna obejmująca artykuły naukowe opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. 

2.      Doświadczenie organizacyjne związane z uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych z udziałem podmiotów samorządowych, państwowych lub organizacji społecznych.  

3.      Zdolność do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim, z przedmiotów objętych kształceniem na kierunku socjologia. 

4.      Doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych. 

 

Wymagane dokumenty: 

1.      List motywacyjny 

2.      Curriculum Vitae zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Civitas dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (RODO); 

3.      Wykaz publikacji naukowych oraz (z)realizowanych grantów. 

4.      Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych 

5.      Dokumenty (skan) potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie naukowe; 

 

Aplikację oraz wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: hr@civitas.edu.pl do dnia 5 marca 2021, do godz. 12:00.   

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:  

1.      ocena pisemnych ofert;  

2.      rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.  

 

Spotkania odbywać się będą w trybie online lub stacjonarnie z zachowaniem środków ostrożności w siedzibie Uczelni. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 kwietnia 2021  

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.  

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.