Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk o Zwierzętach
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa,

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo

SPECJALNOŚĆ: chów i hodowla trzody chlewnej

SŁOWA KLUCZOWE: świnie, hodowla, produkcja

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA: 05.03.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2021 r. – 20.04.2021 r.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

 

Wymagania dla kandydatów:

stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo;
opublikowanie co najmniej 4 monografii lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2;
·         uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW– uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Katedrze Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW;

– kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;

– wiedza i umiejętności umożliwiające samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu chowu i hodowli trzody chlewnej;
– odbyte szkolenie uprawniające do planowania, prowadzenia i nadzorowania doświadczeń na zwierzętach;
obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office;
– co najmniej dobra znajomość języka angielskiego (udokumentowana), w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych w tym języku;
– pozytywne cechy osobowości, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość,
komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespole;
– dodatkowym atutem będzie odbyty zagraniczny staż naukowy.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie;
– odpis dyplomu doktora;
– życiorys zawodowy;
– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
– oświadczenie kandydata lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
– oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (wzór);
– zaświadczenie o odbytym szkoleniu uprawniającym do planowania, prowadzenia i nadzorowania doświadczeń na zwierzętach;
– niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymagań
 

Miejsce składania dokumentów:

 – papierowo, z dopiskiem „adiunkt, chów i hodowla trzody chlewnej”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-776 Warszawa, pok. 78,  nr tel. 22 59 365 10.

lub

– elektronicznie, w tytule „adiunkt, chów i hodowla trzody chlewnej”: inz@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.04.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. +48 22 59 365 47.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.