adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Biologii-Katedra Biochemii i Mikrobiologii
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Adiunkt badawczo-dydaktyczny 2 – KBiM, Instytut Biologii

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat.

Informacje o konkursie:

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

Data ogłoszenia: 23.03.2021

Termin składania ofert: 23.04.2021-06.05.2021 do godz. 15.00

LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy_menu/3/30

SŁOWA KLUCZOWE: biochemia, enzymologia, mikrobiologia,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra Biochemii i Mikrobiologii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.10.2021.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 4 publikacje. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach. Dodatkową zaletą będzie uzyskanie finansowania w przeszłości na badania jako kierownik projektu. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować dobrą znajomość języka angielskiego, posiadane certyfikaty, egzaminy będą dodatkową zaletą.

Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0).

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW głównie w języku polskim, z przedmiotów realizowanych w KBiM. Szczególnie pożądane będzie już posiadane doświadczenie dydaktyczne z biochemii, enzymologii oraz udokumentowane doświadczenie jako promotora prac dyplomowych czy też aktywna opieka na dyplomantami w laboratorium.

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie kandydata/ -tki w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym, odbyte staże w Polsce lub/i za granicą, liczba publikacji naukowych, ich wartość punktowa, liczba cytowań wg WoS oraz posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych i dydaktyki przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające. Cechą korzystną będzie udokumentowane doświadczenie we współpracy przy organizacji konferencji naukowych, seminariów itp. oraz gotowość do podejmowania się tego typu aktywności w nowym miejscu pracy.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

•    Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

•    Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,

•    Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

•    Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

•    Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,

•    Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii,

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 następujące dokumenty:

•      życiorys w języku polskim,

•      odpis dyplomu,

•      wykaz opublikowanych prac,

•      1-2 stronicowa koncepcja badań w nowym miejscu pracy,

Dodatkowe informacje: dr Sławomir Orzechowski, pok. P/12B, budynek. 37, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. (+48-22) 5932560, e-mail: slawomir_orzechowski@sggw.edu.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.05.2021

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl