Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie dotyczy modelowania interakcji miedzyorganowych z wykorzystaniem przepływowych systemów multi-Organ-on-Chip. Coraz częściej uznaje się, że przedkliniczne procedury opracowywania leków nie spełniają wymogów dokładnego przewidywania odpowiedzi organizmu na lek. Leki są klasyfikowane m.in. według profili farmakokinetycznych i farmakodynamicznych (PK-PD), które wynikają ze złożonych procesów wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji. Niedokładne przewidywanie profilu PK-PD leku może zwiększyć wskaźnik niepowodzeń w jego procesie rozwoju. Dlatego ważne jest skonstruowanie idealnego modelu PK-PD, aby wspomóc proces opracowywania leku. Celem badań będzie projektowanie i wytwarzanie urządzeń łączących technologię mikroskali z modelowaniem PK-PD, które pozwolą na monitorowanie dynamicznych odpowiedzi wielu narządów na związki farmaceutyczne.

Dodatkowo na korzyść kandydata przemawiać będzie udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o finansowanie, realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi, wymierne efekty i wydajność pracy naukowej, odbyty staż naukowy w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym. Ponadto kandydat powinien wykazać się udokumentowaną wiedzą z zakresu hodowli komórkowych (2D oraz 3D), podstawowych i zaawansowanych badań biologicznych (cytotoksyczność/ fotocytotoksyczność, cykl komórkowy), metod wykorzystywanych w badaniach biologicznych m.in. metod oceny żywotności komórek, metod oceny aktywności metabolicznej komórek, standardowe barwienia komórkowe, immunobarwienia itp.), mikroskopii (fluorescencyjnej, zaawansowanej mikroskopii konfokalnej, SEM), projektowania, wytwarzania oraz wykorzystania systemów przepływowych Cell-on-Chip (fotolitografia, druk 3D, praca z PDMS, metody modyfikacji PDMS). Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i umiejętnością zdobywania finansowania badań naukowych. Ponadto powinien mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 16, tel.: (+48 22) 234-5427, e-mail: zbigniew.brzozka@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Chemiczny45