Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Ameryk i Europy - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski

INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego z  upoważnienia JM Rektora UW

ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku

ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych lub nauk socjologicznych

na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat

dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse lub nauki socjologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz. U. z 2020 r. poz. 85z późn. zm.).