adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Adiunkt będzie zaangażowany w prace badawcze, badawczo – wdrożeniowe i dydaktyczne Zakładu. Do obowiązków należy:

  1. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki w obszarze uczenia maszynowego, w szczególności w rozwoju sztucznych sieci neuronowych.
  2. Publikowanie w czasopismach naukowych, udział w seminariach, konferencjach, ubieganie się o granty badawcze, aktywność naukowa.
  3. Prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych,  współpraca z przedsiębiorcami, wykonywanie zadań i nadzór nad zespołami realizacyjnymi, praca w zespołach badawczych, zgłoszenia patentowe.
  4. prowadzenie wykładów (w szczególności omawiających podstawy teoretyczne sztucznych sieci neuronowych), projektów, ćwiczeń bądź laboratoriów ze studentami, opieka nad pracami dyplomowymi, wspieranie Kół Naukowych.

Osoba kandydująca powinna mieć orientację w dyscyplinie informatyka, doświadczenie w pracy badawczej i w tworzeniu systemów informatycznych (projektowaniu i programowaniu).

Kandydat powinien mieć udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w ciągu ostatnich 4 lat, w uczeniu maszynowym i sztucznych sieciach neuronowych. Szczególną uwagę będziemy zwracać na dorobek związany z rozwojem metod, a nie ich stosowaniem. Kandydat powinien znać metody wytwarzania oprogramowania poparte praktyką, z uwzględnieniem metodyk zwinnych, w szczególności w co najmniej jednym z następujących języków programowania: Python, C++, R, powinien umieć i stosować narzędzia analizy danych. Wymagamy znajomości specyfiki prac wdrożeniowych, współpracy z przemysłem i przedsiębiorstwami, ubiegania się o granty badawcze i badawczo-wdrożeniowe. Ważna jest umiejętność współpracy w grupie badawczej, umiejętność przyjmowania różnych ról w zespole wykonawców, dzielenia się wynikami prac, prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach, umiejętność prowadzenia prac dyplomowych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

Liczymy na otwarty umysł i chęć do wytężonej pracy przy realizacji skomplikowanych zagadnień.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 15-19, pok. 204, telefon 22(234 1381).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.07.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki.