Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w przedmiotach: Mosty Stalowe, Mosty Betonowe, Podstawy Mostownictwa, Diagnostyka i Utrzymanie Mostów;

profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Dróg i Mostów, al. Armii Ludowej 16, Warszawa (tel. 22 825 35 72). 

Bliższych informacji udziela:  Maria Szymańska, specjalista ds. administracyjnych IDiM.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia  16.04.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Inzynierii-Ladowej6