Adiunkt Badawczo

Instytut Biologii-Katedra Fizjologii Roślin
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Roślin na podstawie umowy o pracę – 1 etat.

Informacje o konkursie:
Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina: nauki biologiczne
Data ogłoszenia: 12.03.2021
Termin składania ofert: 15.04.2021-06.05.2021 do godz. 15.00
Link do strony internetowej:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony
www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation
Słowa kluczowe: fizjologia roślin

Zdefiniowanie stanowiska:
Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uczelni (Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).
Obowiązkiem kandydata/-tki będzie prowadzenie badań naukowych w Katedrze Fizjologii Roślin w Instytucie Biologii SGGW, jak również prowadzenie wykładów i ćwiczeń z fizjologii roślin z elementami biologii molekularnej i ekologii biochemicznej oraz przedmiotów pokrewnych w języku polskim. W zakresie obowiązków kandydata-/tki będzie również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artykułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0) oraz praca organizacyjna na rzecz Katedry Fizjologii Roślin i Instytutu Biologii SGGW.

Od kandydata oczekuje się:
1) posiadania stopnia naukowego doktora w zakresie fizjologii roślin i biologii molekularnej,
2) dorobku publikacyjnego (publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 4 publikacje), udział w projektach NCN i podobnych, wykazanie kierownictwa w projekcie naukowym,
3) doświadczenia laboratoryjnego w technikach biologii molekularnej roślin (analizy ekspresji genów na poziomie RNA i białek), różnicowanie, izolacja i identyfikacja białek (mile widziana znajomość obsługi spektrometru masowego z jonizacją typu MALDI oraz narzędzi do obróbki uzyskanych wyników przy użyciu MS), znajomości podstawowych technik mikroskopowych,
4) wiedzy z zakresu mechanizmów podstawowych i molekularnych regulujących procesy fizjologiczne roślin i tolerancji na stresy abiotyczne i/lub biotyczne, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań biochemicznych między roślinami i innymi organizmami,
5) znajomości programów do statystyki,
6) znajomość języka polskiego w stopniu dobrym, znajomości języka angielskiego w stopniu dobrym,
7) doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szczególnie z zakresu fizjologii roślin z elementami biologii molekularnej i biochemii roślin i przedmiotów pokrewnych,
8) umiejętności pracy w zespole,
9) umiejętności organizowania pracy w sposób niezależny i pod minimalnym nadzorem, wykazania dokumentacji wskazującej na umiejętność organizowania pracy i zdobywania funduszy,
10) umiejętności prowadzenia dokumentacji naukowej i administracyjnej,
11) mile widziane staże w zagranicznych instytucjach naukowych.

Osoby zainteresowane ofertą zatrudnienia muszą złożyć następujące dokumenty:
1) odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
2) autoreferat z elementami życiorysu,
3) wykaz publikacji naukowych,
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668),

Osoba, która wygra konkurs jest zobowiązana również do dostarczenia dodatkowych dokumentów:
1) podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku adiunkta,
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
3) w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW).

Osoby spoza SGGW składają dodatkowo:
1) opinię z ostatniego miejsca pracy. 

Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić żadnego kandydata do zatrudnienia. 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dokumenty należy składać do 06.05.2021 r. do godz. 15.00 na adres e-mail Instytutu Biologii SGGW ib@sggw.edu.pl

PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 12.05.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl