Adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie będzie związana z projektem NCBiR, w którym przewidziano prace badawczo-rozwojowe i przedwdrożeniowe, których rezultatem będzie powstanie ultraczułego i mobilnego urządzenia pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję, co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych i optycznych. W projekcie zostaną wykorzystane trzy niezależne strategie uzyskania biologicznej warstwy receptorowej oddziaływującej selektywnie z metalami ciężkimi w postaci aptamerów DNA, oligopeptydów i zmodyfikowanych białek fluorescencyjnych. Kandydat będzie odpowiedzialny za tworzenie wektorów ekspresyjnych, optymalizację procesu oczyszczania zmodyfikowanych białek fluorescencyjnych w kilku etapach chromatograficznych na skalę laboratoryjną i preparatywną. Ponadto kandydat będzie brać udział w badaniu ich oddziaływań z metalami ciężkimi, jak też oddziaływań samej warstwy receptorowej z metalami ciężkimi, pomiary fluorescencji, badanie trwałości warstwy receptorowej. Osoba aplikująca powinna mieć doświadczenie w zakresie metod badawczych z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, spektrofluorymetru, Western Blot, ELISA. Pożądana jest umiejętność prowadzenia hodowli mikrobiologicznych lub/i komórkowych. Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i umiejętnością prowadzenia badań naukowych.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Marcin Olszewski – kierownik projektu pt.”Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji” TECHMATSTRATEG-III/0042/2019 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, 00-664 Warszawa, pok. 202, tel.: (+48 22) 234-75-70, e-mail: marcin.olszewski@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 25.03.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Chemiczny44