Adiunkt badawczy

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Interdyscyplinarne Centrum Rynku Pracy i Dynamiki Rodziny (LABFAM) Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (zatrudnienie w pełnym wymiarze, na czas określony, stanowisko badawcze) do pracy w projekcie naukowym „Zmiany na rynku pracy wywołane globalizacją i zmianą technologiczną a płodność” (LABFER) finansowanym przez Europejską Radę Nauki (ERC Consolidator Grant), realizowanym pod kierunkiem dr hab. Anny Matysiak, prof. UW.

W ramach grantu badane są konsekwencje zmian na rynku pracy, wywołane m.in. globalizacją i postępem technologicznym, dla decyzji i zachowań prokreacyjnych w Europie. Wspomniane zmiany na rynku pracy przejawiają się wzrostem popytu na pracowników wysoko wykwalifikowanych, utratą pracy na wielką skalę w wyniku postępującej automatyzacji, rozwojem nowych, bardziej elastycznych ale także bardziej niestabilnych form zatrudnienia, rosnącymi wymaganiami wobec pracowników a także rosnącymi nierównościami na rynku pracy. Projekt rozpoczął się 1.10.2020 r. i będzie realizowany przez 5 lat. Prowadzony jest w Interdyscyplinarnym Centrum Rynku Pracy i Dynamiki Rodziny (www.labfam.uw.edu.pl) Uniwersytetu Warszawskiego, które integruje naukowców badających współzależności między aktywnością zawodową, formowaniem i rozpadem rodzin oraz ich dobrobytem a także równością szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.

Wymagania:

1. Doktorat z socjologii, psychologii, demografii, nauk politycznych lub podobnych, najlepiej ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i/lub badań nad rodziną;

2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu stopnia doktora, najlepiej w uznanej międzynarodowej instytucji badawczej;

3. Doświadczenie w realizacji badań naukowych z wykorzystaniem metod ilościowych o tematyce związanej z rynkiem pracy, rodziną, nierównościami społecznymi, w tym nierównościami płci, oraz / lub polityką społeczną czy rynku pracy, doskonała znajomość koncepcji teoretycznych w tym zakresie;

4. Publikacje w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z listy JCR;

5. Dobra znajomość nowoczesnych technik ilościowej analizy danych oraz doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych

6. Doskonałe umiejętności komunikowania się.

7. Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Znajomość jęz. polskiego nie jest wymagana.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.)[1].

Opis zadań:

Zatrudniony kandydat będzie miał za zadanie:

·         pracę nad rozwojem ram teoretycznych łączących uczestnictwo w rynku pracy, tworzenie rodzin, powstawanie i utrzymywanie się nierówności społecznych (w tym nierówności płci) i oddziaływanie polityki społecznej / rynku pracy z perspektywy socjologicznej i/lub psychologicznej

·         prowadzenie badań empirycznych dotyczących wpływu zmieniających się warunków aktywności zawodowej na formowanie rodzin z wykorzystaniem danych i metod ilościowych,

·         przygotowanie artykułów naukowych,

·         udział w upowszechnianiu wyników uzyskanych w projekcie,

·         wsparcie kierownika projektu w opiece nad doktorantami zatrudnionymi w LABFER,

·         udział w różnorodnych aktywnościach naukowych Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną (np. organizacja seminariów i konferencji), współpracę z doktorantami i pozostałymi członkami zespołu.

Warunki zatrudnienia:

·         Zatrudnienie na pełen etat na czas określony do 30.09.2025 po ewaluacji kandydata po pierwszym roku.

·         Wynagrodzenie miesięczne: 13 000 – 14 000 PLN brutto (w zależności od kwalifikacji) i „13stka”

·         Praca w dynamicznym interdyscyplinarnym środowisku naukowym, które sprzyja wymianie naukowej i realizacji badań naukowych na wysokim międzynarodowym poziomie

·         Stanowisko dostępne od 1 czerwca 2021 r., powinno być objęte tak szybko jak to tylko możliwe.

Lista wymaganych dokumentów:

1.      Życiorys naukowy zawierający historię miejsc zatrudnienia a także informację o najważniejszych osiągnięciach naukowych, nagrodach, stypendiach, projektach badawczych oraz kompletną listę publikacji

2.      List motywacyjny przedstawiający dotychczasowe osiągnięcia i zainteresowania naukowe i motywujący zainteresowanie kandydata/kandydatki pracą. List powinien także uzasadniać dlaczego kandydat/ka pasuje na to stanowisko (max 5 stron)

3.      Kopie dwóch wybranych publikacji naukowych

4.      List rekomendacyjny

5.      Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie (zamieszczone poniżej)

Dokumenty powinny być przygotowane w języku angielskim i przesłane pocztą elektroniczną na adres: labfam@wne.uw.edu.pl

Data złożenia dokumentów: 30.04.2021, 23:59.

Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu postępowania konkursowego, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy odbędą się w maju 2021.

 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

Pytania należy kierować do:

amatysiak@wne.uw.edu.pl – pytania merytoryczne 

awielgopolan@wne.uw.edu.pl  – pytania natury organizacyjnej

 

[1] Szczegóły: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf; kandydat: musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, mieć pełną zdolność do czynności prawnych; korzystać z pełni praw publicznych; nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe; nie może być wcześniej wydalony z pracy na uczelni  z zakazem  pracy na uczelni od 6 miesięcy do 5 lat; nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego przez okres 10 lat)