Adiunkt badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymagana będzie samodzielność w pracach badawczo-naukowych prowadzonych w obszarze inżynierii genomowej, genomiki i biologii molekularnej. Od kandydatów oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, genomiki, inżynierii genomowej, potwierdzone współautorskimi publikacjami z listy JCR. Kandydaci powinni wykazywać się znajomością metod inżynierii genetycznej, umiejętnością prowadzenia hodowli ssaczych linii komórkowych i komórek bakteryjnych oraz nadekspresji i oczyszczania białek, potwierdzoną współautorskimi publikacjami z listy JCR. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie z zakresu wykorzystania wysokoprzepustowych metod sekwencjonowania DNA. Kandydaci powinni poza tym posiadać umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych (doświadczenie z testami biologicznymi w warunkach in vitro z udziałem linii komórkowych) a także posiadać wartościowy dorobek publikacyjny.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: k.potera@cezamat.eu

Bliższych informacji udziela Katarzyna Potera, email: k.potera@cezamat.eu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 25.05.2021 roku

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Centrum-Zaawansowanych-Materialow-i-Technologii-CEZAMAT12