Adiunkt badawczy

  • Dziedzina nauki: archeologia

1/1/2021

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora

 

Liczba stanowisk – jedno

 

Planowany okres zatrudnienia: czas określony od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2024

 

Warunki konkursu:

 

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zmianami  ), a ponadto wymagane jest:

1.     posiadanie stopnia doktora archeologii

2.     doświadczenie w zakresie badan archeologicznych  prowadzonych na stanowiskach rzymskich i bizantyńskich

3.     co najmniej 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań  archeologicznych 

4.     osiągnięcia naukowe poparte publikacjami w dziedzinie badań archeologicznych prowadzonych we wschodniej części Morza Śródziemnego

5.     doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania archeologiczne

Dyscyplina: archeologia

Określenie podstawowych obowiązków:

Prowadzenie badań archeologicznych i publikacja znalezisk marmurowych z obszaru Południowego Lewantu.
Realizacja innych zadań zleconych przez kierownika  Zakładu Studiów Lewantyńskich CAŚ UW
Pełnienie funkcji kierownika misji CAŚ UW w Berenike.
Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora CAŚ UW
 

Wymagane dokumenty:

1.     podanie do Komisji Konkursowej  z prośbą  o rozpatrzenie kandydatury w konkursie  na stanowisko  adiunkta  ze stopniem doktora

2.     życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych  oraz wykaz publikacji

3.     odpis dyplomu doktora

 

4.     kwestionariusz osobowy

(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx)

5.     klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy

(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

6.     Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego.

Zgłoszenia wraz z  wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres j.k.szczepkowska@uw.edu.pl ; u.wicenciak@uw.edu.pl  do dnia  14  maja 2021.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 czerwca maja 2021. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.