Adiunkt badawczy

  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 23.04.2021

Zespół modelowania chmur na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania aplikacji w konkursie na stanowisko adiunkta badawczego (post-doca). Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 9 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.

Wybrana w konkursie osoba dołączy do grupy badawczej Mikrofizyka Chmur (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/research-groups/mikrofizyka-chmur/ ) i będzie pracowała przy realizacji projektu Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/projects/138/ ).

Poszukujemy kandydata z wykształceniem w zakresie fizyki (fizyka atmosfery, metody obliczeniowe), nauk o Ziemi i środowisku (metody obliczeniowe) lub w dziedzinach pokrewnych. Cenne będzie interdyscyplinarne doświadczenie w modelowaniu turbulencji.

Wymagana jest umiejętność programowania, znajomość języków Fortran, C++ oraz Python. Ogólna wiedza dotycząca standardów i narzędzi stosowanych w modelowaniu numerycznym będzie dodatkowym atutem.

Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z partnerami z National Center for Atmospheric Research (NCAR, USA). Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w chwili zatrudnienia.

Projekt badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu OPUS. Poza wynagrodzeniem zatrudniona osoba będzie miała dostęp do środków finansowych na wyjazdy konferencyjne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 23.04.2021

The cloud-modelling group at the Faculty of Physics, University of Warsaw invites applications for a full-time post-doctoral position. The post holder is expected to join our team for 9 months (with possible extension for next 12 months).

The successful candidate will join our Research Group Microphysics of Clouds (https://www.igf.fuw.edu.pl/en/projects/research-groups/mikrofizyka-chmur/ ) working on the project entitled Turbulent dynamics and microphysics in a Stochastic Lagrangian Cloud Model (https://www.igf.fuw.edu.pl/en/projects/138/ ) .

We are seeking a candidate with a background in physics (atmospheric physics or computational atmospheric science) or with the Earth and environmental sciences. Interdisciplinary experience in turbulence modelling will be appreciated.

Experience in co-operative programming, knowledge of Fortran, C++ and/or Python, and general knowledge of open standards and tools of applicability in numerical modelling will all constitute additional assets.

The post is based in Warsaw, Poland. The project is carried out in co-operation with partners from NCAR. A very good command of written and spoken English is essential and the candidate can expect the same from all members of the team.

The candidate is required to hold a PhD degree by the date of appointment.

The project and the position is fully funded by the Polish National Science Centre (NCN). There are no constraints as to the nationality of the applicant, although there are no relocation or home-travel funds offered. In addition to a competitive salary, the post holder will have access to travel funds for international meetings.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl