adiunkt badawczy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Tematyka badawcza związana będzie z realizacją projektu: Opracowanie mikroukładu do zastosowania w konstrukcji biotestu typu NLISA z wykorzystaniem zdobionych nanocząstek magnetycznych. W ramach projektu przewidziane są badania nad zintegrowaniem mikroukładu przepływowego wykonanego w technologii cienkich filmów poliestrowych z testem typu NLISA (nanozyme-linked immunosorbent assay) wykorzystującym nanozymy (nanocząstki naśladujące aktywność wybranych enzymów z klasy oksydoreduktaz) powstałe na bazie nanocząstek magnetycznych zdobionych metalami szlachetnymi oraz wybrane receptory pochodzenia biologicznego. W oparciu o przedstawione materiały i technologie konstruowane będą zautomatyzowane biotesty do wykrywania/oznaczania wybranych istotnych diagnostycznie markerów chorobowych.

Kandydat powinien posiadać wartościowy dorobek publikacyjny (publikacje naukowe, zgłoszenie patentowe/patent(y)), a także udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Ponadto kandydat powinien reprezentować profil naukowy ze styku biotechnologii, nauk chemicznych i inżynierii biomedycznej oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i opracowaniu metod bioanalitycznych, biosensorów i/lub biotestów, a także w zakresie analiz immunochemicznych i immobilizacji bioreceptorów. Dodatkowo kandydat musi posiadać umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych, a także zdolności inżynierskie. Doświadczenie w zakresie syntezy i pracy z nanomateriałami, a także projektowania i konstrukcji mikroukładów przepływowych będzie dodatkowym atutem. Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i aktywnością w zakresie zdobywania finansowania badań naukowych.

Dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 30.06.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: katarzyna.potera@pw.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.