Adiunkt badawczy

Konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na 1/4 etatu na 31 miesięcy

w Zakładzie Historii Średniowiecznej Wydział Historii UW,

w ramach realizacji projektu badawczego NCN GRIEG: „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000 -1300” (nr 2019/34/H/HS3/00500) pod kierownictwem dr. hab. Grzegorza Paca

 

Planowany okres zatrudnienia:

31 miesięcy

Łączne wynagrodzenie brutto:

ok. 58 900 PLN brutto

 

Zadania w ramach projektu:

• Prowadzenie badań w dyscyplinie historia na temat legitymizacji władzy dynastii i recepcji wzorów karolińsko-ottońskich w kontekście legitymizacji elit w Polsce i w Norwegii;  

• Publikacja artykułów naukowych stanowiących efekt pracy w projekcie;

• Prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów;

 

Oczekiwania:

• Stopnień doktora historii;

• Specjalizacja w historii średniowiecznej;

• Wskazane poświadczone publikacjami doświadczenie badawcze w tematyce zbliżonej do tematyki projektu;

• Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prezentowanie wyników projektu i przygotowywanie publikacji;

• Biegła znajomość języka polskiego lub/i norweskiego (albo innego języka skandynawskiego)

• Dobra znajomość łaciny;

• Zdolność prowadzanie badań naukowych z zakresu projektu i komunikowania ich rezultatów;

• Zdolność i chęć pracy w zespole, dzielenia się wynikami badań, terminowość.

 

Procedura konkursowa:

Termin składania dokumentacji: do 5 lutego 2021 r. Liczy się data wpływu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 lutego 2021 r.

Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Historii. Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja może wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania. Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z kandydatami, które odbędą się za pośrednictwem Internetu między 8 a 12 lutego 2021 r.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zatrudnienie przewidziane jest od 1 marca 2021 roku.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW

2. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stornie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

3. Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.

4. CV z listą publikacji.

5. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

6. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).   

 

Dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem e-maila (zatytułowanego “GRIEG-konkurs2”) na adres Wydziału Historii: dziekanat.wh@uw.edu.pl oraz, w wersji papierowej, składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

 

 

……………………………………………………….

imię i nazwisko

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres…………………………………………….. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. …………………………………………………….

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa

 

 

 

 

dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                (podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call for candidates for a part-time position of a researcher in a research team for 31 months (0.25 FTE) at the Department of Medieval History, Faculty of History, University of Warsaw for the research project NCN GRIEG: “Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300”

(No 2019/34/H/HS3/00500), principal investigator Dr. Grzegorz Pac

 

 

Planned duration of employment:

31 months 

Total gross salary:

ca. 58 900 PLN

 

Scope of work in the project:

• Research in the field of history on the topic of legitimization of power of the dynasty and the reception of the Carolingian and Ottonian models in the context of legitimization of the elites in Poland and Norway, c. 1000-1300;

• Publication of articles as the fruit of the research conducted in the project;

• Presentation of the research results on conferences or workshops;

 

Expectations:

• PhD in history;

• Specialization in medieval history

• Preferably proven track record in the research on the topic related to the project’s theme;

• Knowledge of English, sufficient to present project results and prepare academic publications;

• Proficient knowledge of Polish and/or Norwegian (or other Scandinavian languages);

• Good knowledge of Latin;

• Ability to conduct research in the project field and communicate its results;

• Ability and will to work in a team, share research results, timeliness.

 

 

Selection procedure

Application deadline: 5th February 2021 

Application results: by 12th February 2021

The application process is conducted by the hiring committee in accordance with the regulations of the University of Warsaw, Faculty of History. Shortlisted candidates may be invited for an interview, which will be conducted digitally between 8th and 12th February 2021.

Candidates will be informed of the results via e-mail. The application process is only the first stage of the employment procedure as defined by the Statute of the University of Warsaw. A successful application is the basis for further proceedings.

Beginning of employment is planned for 1st March 2021.

 

 

Required documents:

1. A letter of Application (to the Rector of the University of Warsaw).

2. Information about the agreement for the proceeding of personal data for purpose of recruitment in accordance with Personal Data Protection Act of 10 May, 2018 (i.e. Journal Laws of 2018, Item 1000, as amended) (available on the website of the Human Resources Office of the University of Warsaw: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

3. A copy of PhD Diploma or relevant document.

4. A CV and list of publications

5. A personal questionnaire (available on the website of the Human Resources Office of the University of Warsaw: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

All documents should be sent by e-mail (entitled “GRIEG-konkurs2”) to the address of the Faculty of History: dziekanat.wh@uw.edu.pl and, in the hard copy, sent or delivered personally to the following address: Faculty of History, University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Poland.

 

 

 

…………..…………………..

given and family name

 

 

 

Information on personal data processing

 

 

Controller

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.  

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law[9] (given  name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process[10], whereas other data[11] shall be processed based on your consent which may take the following wording:

 

I agree to the processing of personal data provided in …. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process. 

 

 

 

 

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data[12] which may take the following wording:

 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR, provided in ……………… (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process. 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent[13] which may take the following wording:

 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months. 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at ……………….. (email address due for the recruitment process).

 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.[14]

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services involving data processing, like

…………………………………………………………………..

(name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.[15] Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.[16] This shall guarantee an adequate level of data security.

 

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                                                 ………………………………

         place and date                                                                                                            applicant’s signature

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov
[9] Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);
[10] Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);
[11] Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;
[12] Art. 9 section 2 letter a GDPR;
[13] Art. 6 section 1 letter a  GDPR;
[14] Art. 7 section 3  GDPR;
[15] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[16] https://www.privacyshield.gov