Adiunkt badawczy

Konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na 1/8 etatu na 31 miesięcy

w Zakładzie Historii Średniowiecznej Wydział Historii UW,

w ramach realizacji projektu badawczego NCN GRIEG: „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000 -1300” (nr 2019/34/H/HS3/00500) pod kierownictwem dr. hab. Grzegorza Paca

 

Planowany okres zatrudnienia:

31 miesięcy

Łączne wynagrodzenie brutto:

ok. 29 760 PLN brutto

 

Zadania w ramach projektu:

• Prowadzenie badań w dyscyplinie archeologia na temat mennictwa w kontekście legitymizacji elit w Polsce i w Norwegii;  

• Publikacja artykułu naukowego stanowiącego efekt pracy w projekcie;

• Prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów;

 

Oczekiwania:

• Stopień doktora archeologii;

• Specjalizacja w numizmatyce średniowiecznej;

• Wskazane poświadczone publikacjami doświadczenie badawcze w tematyce zbliżonej do tematyki projektu;

• Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prezentowanie wyników projektu i przygotowywanie publikacji;

• Biegła znajomość języka polskiego lub/i norweskiego (albo innego języka skandynawskiego)

• Zdolność prowadzanie badań naukowych z zakresu projektu i komunikowania ich rezultatów;

• Zdolność i chęć pracy w zespole, dzielenia się wynikami badań, terminowość.

 

Procedura konkursowa:

Termin składania dokumentacji: do 5 lutego 2021 r. Liczy się data wpływu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 lutego 2021 r.

Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Historii. Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja może wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania. Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z kandydatami, które odbędą się za pośrednictwem Internetu między 8 a 12 lutego 2021 r.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zatrudnienie przewidziane jest od 1 marca 2021 roku.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW

2. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stornie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

3. Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.

4. CV z listą publikacji.

5. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

6. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).   

 

Dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem e-maila (zatytułowanego “GRIEG-konkurs3”) na adres Wydziału Historii: dziekanat.wh@uw.edu.pl oraz, w wersji papierowej, składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres…………………………………………….. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. …………………………………………………….

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa

 

 

 

 

dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                (podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8] https://www.privacyshield.gov