Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

ADIUNKT W GRUPIE PRACOWNIKÓW
DYDAKTYCZNYCH, PEŁNY ETAT –
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt

W GRUPIE PRACOWNIKÓW dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)
DYSCYPLINA NAUKOWA:  inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA:  17.02.2021r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  18.03.2021 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD:  01.04.2021 r.
SŁOWA KLUCZOWE: technologia i organizacja inwestycji budowlanych, kosztorysowanie, organizacja produkcji budowlanej, czasowo – kosztowa analiza przedsięwzięć budowlanych

 

Przewidywany zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego
dla stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych;

prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów;
opracowanie sylabusów przedmiotów przydzielonych do realizacji;
opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów;
opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu;
analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w sylabusach przedmiotowych;
przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego;
udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki budownictwa, planowania i realizacji robót budowlanych, czasowo – kosztowej analizy przedsięwzięć budowlanych, zakłóceń budowlanych.
rozwijanie twórczości naukowej i umiejętności dydaktycznych.
Wymagania od kandydatów:

spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.);          
stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w zakresie budownictwa w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
specjalność: inżynieria przedsięwzięć budowlanych;
bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej;
znajomość specjalistycznego oprogramowania: Microsoft Project, Norma Pro, oprogramowanie typu CAD;
mile widziana znajomość języków programowania wysokiego poziomu, np. Visual Basic;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, technologia robót budowlanych i/lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe w budownictwie – dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanym zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., pozycja 1333),
umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

kwestionariusz osobowy;
życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych;
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie  podstawowym miejscem pracy;
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT.
Dokumenty należy składać w terminie do  18.03.2021 r.

osobiście w sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, p. 11, bud. 58;
listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (decyduje data stempla pocztowego);
pocztą elektroniczną/faksem: dziekanat.wig@wat.edu.pl / (+48) 261 83 95 69
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 90 76

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych  wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych praz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty  wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.