Adiunkt / Profesor Uczelni / Profesor

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌700‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ ‌Nauk‌ ‌Społecznych‌ ‌i‌ ‌Humanistycznych‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Adiunkt / Profesor Uczelni / Profesor

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ ‌badawczo-dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

Do‌ ‌konkursu‌ ‌mogą‌ ‌przystąpić‌ ‌osoby,‌ ‌które‌ ‌spełniają‌ ‌wymogi‌ ‌określone‌ ‌w‌ ‌art.‌ ‌116‌ ‌ustawy‌ ‌z‌ ‌dnia 20.07.2018‌ ‌r.‌ ‌Prawo‌ ‌o‌ ‌szkolnictwie‌ ‌wyższym‌ ‌i‌ ‌nauce‌ ‌(Dz.‌ ‌U.‌ ‌2018,‌ ‌poz.‌ ‌1669).‌ ‌

Zadania na stanowisku:

 • Praca badawcza dokumentowana wysokopunktowanymi publikacjami
 • Przygotowywanie i składanie aplikacji grantowych
 • Prowadzenie dydaktyki – z możliwością jej realizacji na kierunkach takich jak filologia angielska, iberystyka, italianistyka, kulturoznawstwo 
 • Aktywne uczestnictwo w życiu akademickim 
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i w Instytucie Nauk Humanistycznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora lub doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii lub językoznawstwa bądź też tytułu profesora  ‌w‌ dziedzinie nauk humanistycznych 
 • ‌Dorobku‌ ‌naukowego‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ wyżej wymienionych dyscyplin ‌udokumentowanego:‌ ‌
  • (a)‌ publikacjami‌ ‌z‌ ‌list‌ ‌ministerialnych‌
  • (b)‌‌ udziałem‌ ‌w‌ ‌realizacji‌ ‌projektów‌ ‌badawczych‌ ‌i/lub‌ ‌doświadczeniem‌ ‌w‌ ‌pozyskiwaniu‌ środków‌ ‌finansowych‌ ‌na‌ ‌badania‌ ‌naukowe‌
  • (c)‌ aktywnym‌ ‌udziałem‌ ‌w‌ ‌konferencjach‌ ‌naukowych‌ 
 • Doświadczenia‌ ‌dydaktycznego‌ i organizacyjnego
 • Gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌ ‌ ‌
 • Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌znajomości‌ ‌języka‌ ‌angielskiego‌ ‌lub innego języka obcego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌oraz‌ samodzielne‌ ‌pisanie‌ ‌publikacji‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌‌ 
 • Bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌obsługi‌ ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowości‌ ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌ ‌ ‌
 • Deklaracji‌ ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌ ‌

Oferujemy:‌ ‌ ‌

 • Konkurencyjne‌ ‌ ‌wynagrodzenie‌ ‌oraz‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ benefitów‌ ‌ ‌
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ ‌ ‌
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ ‌ ‌
 • Dostęp‌ ‌do‌ ‌wewnętrznego‌ ‌systemu‌ ‌grantów‌ ‌oraz‌ ‌profesjonalną‌ ‌obsługę‌ ‌przy‌ ‌aplikowaniu‌ ‌i‌ realizacji‌ ‌projektów‌ ‌badawczych‌ ‌i‌ ‌rozwojowych‌ ‌ 
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌ ‌
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌ ‌ ‌

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌ ‌ ‌
 • kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ Doktora / ‌Doktora‌ habilitowanego‌ ‌ / Profesora 
   

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza https://tiny.pl/763lw

Termin rozpoczęcia pracy:  październik 2021 r.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 kwietnia 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 maja 2021 r. 

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 60% oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 20% oceny;
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 20 % oceny.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • Dr‌ ‌hab.‌ ‌Mirosław‌ ‌Filiciak,‌ ‌prof.‌ ‌U.‌ ‌SWPS‌ ‌- przewodniczący‌ ‌komisji‌ ‌
 • Prof.‌ ‌dr‌ ‌hab.‌ ‌Tadeusz‌ ‌Rachwał‌ – ‌członek‌ ‌komisji‌ ‌
 • Dr‌ ‌hab.‌ ‌Agnieszka‌ ‌Pantuchowicz,‌ ‌prof.‌ ‌U.‌ ‌SWPS‌ ‌- członek‌ ‌komisji‌ ‌
 • Paulina‌ ‌Kolańczyk-Zwierz‌ ‌Kierownik‌ ‌Sekcji‌ ‌ZKL‌ ‌- sekretarz‌ ‌komisji‌

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ ‌pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl‌ ‌‌‌