adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub stopnia równoważnego ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych nadawanym w Polsce;
 3. posiadanie dorobku naukowego i dydaktycznego z zakresu nauk ekonomicznych;
 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w ww. zakresie;
 5. posiadanie dorobku publikacyjnego za lata 2020-2022 o łącznej wartości punktowej co najmniej 100 pkt, w tym dwóch publikacji za co najmniej 40 pkt, w postaci monografii naukowych, redakcji monografii lub rozdziałów w monografiach opublikowanych w wydawnictwach z poziomu I lub II wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy;
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego), w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 7. doświadczenie w ubieganiu się i realizacji projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź zagranicznych konkursów będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:

 1. prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej oraz włączenia się w prace Wydziału Administracji i Nauk Społecznych;
 2. złożenia do publikacji, w każdym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny ekonomia i finanse i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 70 pkt;
 3. do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów – złożenia w każdym roku zatrudnienia co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;
 4. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 5. prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim (innym języku obcym) na rzecz Politechniki Warszawskiej;
 6. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

Dokumenty należy składać na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 224 b, tel. (22) 234-59-58
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: mgr Agnieszka Kapczyńska tel. (22) 234-59-58

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.