adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Profil naukowy stanowiska wiąże się ze specjalnością naukową Zakładu Materiałów Ceramicznych i Polimerowych Politechniki Warszawskiej. Od kandydata oczekuje się posiadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Ponadto osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta powinna posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych i prowadzeniu badań naukowych w obszarze przetwarzania materiałów polimerowych (termoplastów, żywic, pianek poliuretanowych), ich modyfikacji (w szczególności napełniaczami roślinnymi), a także charakteryzowaniu właściwości (fizycznych, mechanicznych, termicznych, mikrostruktury, palności). Wymagana jest umiejętność obsługi aparatury do charakterystyki polimerów tj.: TGA, DSC, SEM, FT-IR, kalorymetr stożkowy, UL-94, twardościomierz Shore’a, młot udarowy. Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień związanych z opracowywaniem nowych rozwiązań w obszarze ograniczania palności materiałów polimerowych. Kandydat powinien mieć udokumentowany dorobek publikacyjny (min. 40 publikacji w czasopismach z listy JCR) i patentowy (min. 4 krajowe) w obszarze przetwarzania, modyfikacji, charakterystyki materiałów polimerowych (termoplastycznych lub chemoutwardzalnych) oraz potwierdzoną publikacjami współpracę z zagranicznymi jednostkami naukowymi. Oczekiwana jest samodzielność badawcza, sprawne posługiwanie się internetowymi bazami danych, umiejętność statystycznego opracowywania danych i przygotowywania raportów z badań. Kandydat powinien również mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim z przedmiotów takich jak materiały polimerowe i ich przetwórstwo, recykling materiałów oraz promotorstwie prac dyplomowych dotyczących materiałów polimerowych i ich modyfikacji.

Dokumenty należy składać w pok. 206 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, tel. 22 234 87 29.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Prof. Anna Boczkowska, Dziekan WIM PW.