adiunkt w grupie pracowników badawczych (stanowisko post-doc)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

     Od kandydata oczekuje się posiadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego pt.: „Systemy radarów z funkcją komunikacji” (ang. Joint radar-communication systems) – porozumienie nr 1820/11/Z01/Z10/2022 w sprawie wykonania projektów badawczych wyłonionych w konkursie w ramach programu POSTDOC PW edycja nr 2 finansowanych w ramach Projektu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie. Planowany okres zatrudnienia: 01.10.2022 r. – 30.09.2024 r. Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje:

– Wykonanie studiów literaturowych nt. aktualnego stanu wiedzy w tematyce połączonych systemów radarowo komunikacyjnych, różnych podejść do łączonych systemów radarowych, rodzajów modulacji, zasad ich działania oraz parametrów transmisji w celu określenia ich mocnych i słabych stron. Przeprowadzone zostaną symulacje mające na celu oszacowanie wydajności systemów oraz określenie ich możliwości i ograniczeń. W wyniku przeprowadzonego badania do dalszych prac badawczych zostanie wybrany co najmniej jeden typ rodzaju modulacji i architektura systemu;
– Opracowanie demonstratora połączonego systemu radarowo-komunikacyjnego;
– Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla technologii połączonego systemu radarowo-  komunikacyjnego;
– Przygotowanie publikacji naukowych w punktowanych czasopismach z listy JCR;
– Przygotowanie propozycji projektu badawczego i złożenie wniosku o finansowanie go z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych.

Od kandydatów wymagane jest:

1)    ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)    posiadanie stopnia naukowego doktora;

3)    bardzo dobra znajomość języka  angielskiego;

4)    bardzo dobra znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów;

5)    znajomość zagadnień związanych z radiolokacją i przetwarzaniem;

6)    znajomość zagadnień związanych z radiokomunikacją i nowymi technikami telekomunikacyjnymi 5G i 6G;

7)    znajomość zagadnień związanych z połączonymi systemami sensingu radarowego i komunikacji;

8)    znajomość zagadnień związanych z platformami sprzętowymi SDR (ang. Software Defined Radio);

9)    umiejętność programowania z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab;

10) umiejętność pracy w zespole;

11) doświadczenie w konstrukcji demonstratorów radarów lub/i systemów komunikacyjnych i implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: „Adiunkt badawczy, Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów (POST-DOC)”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu, tel. (+48 22) 234-5588, e-mail: piotr.samczynski@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.