Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

WNE/KK/3/2021

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

Obowiązki dydaktyczne:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów powiązanych z finansami, bankowością, rachunkowością lub innych w ramach pensum adiunkta w wysokości 360 godzin rocznie. Zajęcia powinny być oferowane w języku polskim i/lub angielskim.

Obowiązki organizacyjne:

Działalność organizacyjna związana z nauką, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał uniwersytetu i wydziału.

Wymagania wobec kandydata aplikującego na stanowisko:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

Wymagania formalne (konieczne):

▪ co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wymagania merytoryczne (konieczne):

▪ doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze ekonomii i finansów przez okres nie krótszy niż pięć lat (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu finansów, bankowości i/lub rachunkowości);

▪ wysokie umiejętności dydaktyczne (potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną);

▪ biegła znajomość języka angielskiego (C2).

Za dodatkowe zalety uważa się:

▪ inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody) i publikacje o charakterze dydaktycznym i upowszechniającym wiedzę (np. podręczniki, artykuły).

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z Wydziałową Komisją Konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty w formie oraz w terminie określonych w ogłoszeniu:

▪ życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych;

▪ list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4);

▪ podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1).

Prosimy o przesyłanie wskazanych dokumentów w odrębnych plikach. Brak przesłania przez kandydata wszystkich wskazanych powyżej dokumentów we wskazanym w ogłoszeniu terminie wyklucza kandydata z uczestnictwa w konkursie na stanowisko (wykluczenie o charakterze formalnym).

Ważne

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wskazania zwycięzcy, jeśli żaden kandydat nie spełni wymagań formalnych lub kandydaci będą reprezentować niewystarczający poziom naukowy.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Więcej szczegółów podano w załączniku:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.zukowski@uw.edu.pl