asystent

Collegium Civitas

Rektor Collegium Civitas 

 ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki 

w Katedrze Socjologii i Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego 

w Collegium Civitas 

 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta będzie realizowała działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej. 

 

Data ogłoszenia konkursu: 8 lutego 2021 

Wymiar etatu: 1/1   

Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony (1 rok) z możliwością przedłużenia współpracy.  

Przewidywana data zatrudnienia: od 1 października 2021 r.  

 

 

Wymagania:  

1.    ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie socjologii (lub nauk socjologicznych); 

2.    przedstawienie planowanego lub realizowanego projektu doktorskiego; 

3.    predyspozycja do prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

4.    gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych; 

5.    bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 

6.    wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole; 

7.    gotowość pełnego zaangażowania w życie Collegium Civitas oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni. 

 

Dodatkowymi atutami będą:  

1.      wyniki naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty); 

2.      zrealizowane projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej. 

 

Wymagane dokumenty: 

1.      List motywacyjny  

2.      Curriculum Vitae zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Civitas dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (RODO);  

3.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane tytuły zawodowe (w formie skanu)  

 

 Aplikację oraz wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  

hr@civitas.edu.pl do dnia 5 marca 2021, do godz. 12:00.  

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:   

1.                  ocena pisemnych ofert;   

2.                  rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.   

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w trybie online lub stacjonarnie z zachowaniem środków ostrożności w siedzibie Uczelni.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 kwietnia 2021 

 

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. 

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.