Asystent

Collegium Civitas

Rektor Collegium Civitas

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Asystenta/Asystentki

w Katedrze Zarządzania

w Collegium Civitas

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej.

 

Wymagania:

 • ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk o zarządzaniu lub ekonomii;
 • przedstawienie planowanego lub realizowanego projektu doktorskiego;
 • predyspozycja do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • gotowość pełnego zaangażowania w życie Collegium Civitas oraz prace organizacyjne    prowadzone w jednostkach uczelni.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wyniki naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty);
 • zrealizowane dotychczas projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) – 5 marca 2021 roku, godz. 12:00. Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224) lub wysłać pocztą. Decyduje data wpływu do uczelni.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

 1. ocena pisemnych ofert;
 2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Civitas dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (RODO)”.