asystent

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie geodezji i kartografii specjalności fotogrametria i teledetekcja. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego oraz właściwej rady naukowej dyscypliny, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,
profil naukowy wiążący się ze geoinformatyką;
znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem danych fotogrametrycznych i umiejętność programowania w Python, Java lub C++
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przetwarzaniu danych lidar lub multi czy hiperspektralnych
samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, kreatywności i umiejętność współpracy w zespole
chęć do realizacji prac badawczych.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  do dnia 13.02.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26.02.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii31