asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska

Planujemy następujące zadania dydaktyczne dla osoby nowo zatrudnionej:

– Zarządzanie produkcją i usługami,

– Laboratorium systemów produkcyjnych,

– Techniques of Industrial Engineering,

– Projektowanie systemów produkcyjnych oraz logistycznych.

Od kandydata oczekujemy przedstawienia planów rozwoju naukowego i dydaktycznego w celu spełnienia wymagań stawianych asystentom (badawczo-dydaktycznym).

Od kandydata na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, w Zakładzie Organizacji Procesów Produkcyjnych   wymagane jest:

1.      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2.      otwartego przewodu doktorskiego;

3.      udokumentowane publikacjami zainteresowania naukowe w zakresie zarządzania produkcją

4.      profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  w Zakładzie Organizacji Procesów Produkcyjnych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych;

5.      przedstawienia planów rozwoju naukowego w celu spełnienia wymagań stawianych asystentom (badawczo-dydaktycznym);

6.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

7.      bardzo dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz 
w § 137 i § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1.   podanie;

2.   życiorys zawierający

3.   tematy prac dyplomowych (licencjackiej/inżynierskiej, magisterskiej oraz doktorskiej) wraz ze streszczeniami,

4.   wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych lub doświadczenia dydaktycznego, odbytych kursów / szkoleń, innych osiągnięć o charakterze praktycznym oraz

5.   kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania kandydata oraz przyszłe zamierzenia naukowo-badawcze z planem spełnienia wymagań stawianych adiunktom (badawczo-dydaktycznym);

6.   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

8.   odpis dyplomu doktorskiego;

9.   wykaz dorobku naukowego zawierający publikacje z lat 2013-2021;

10. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

11. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy             Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

12. upoważnienie do zaliczania do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

13. oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazywania osiągnięć pracownika

14. deklarację o zaliczeniu do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowych przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową;

15. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;

16. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

17. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, ul. Narbutta 86, Warszawa, tel. 22 234 81 23.

Bliższych informacji udziela: dr inż. Bartosz Wachnik.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12.03.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Inzynierii-Produkcji26