asystent badawcz-dydaktyczny

Instytut Nauk o Zwierzętach
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo

SŁOWA KLUCZOWE: żywienie zwierząt, ekstrakty roślinne, analiza pasz

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA:01.02.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.03.2021 r.- 17.03.2021 r.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Wymagania dla kandydatów:

• ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia lub bioinżynieria zwierząt,

• znajomość podstawowych metod w pracy laboratorium biochemicznym,

• obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office oraz programów do statystycznej obróbki danych,

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa;

• co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych w tym języku,

• doświadczenie w obsłudze chromatografu, • doświadczenie w badaniach na zwierzętach,

• autorstwo w przynajmniej 3 publikacjach naukowych z Impact Factor, w tym minimum jedna z pozycją pierwszego autora.

 Wymagane dokumenty:

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

• życiorys zawodowy (autoreferat)

• wykaz dorobku naukowego

• oświadczenie o znajomości języka angielskiego

• oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (wzór)

• inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia

Miejsce składania dokumentów: – papierowo: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-776 Warszawa, pok. 78, nr tel.: 022 59 365 10. lub – elektronicznie: inz@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.03.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 59 366 68 lub 80.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).” Klauzula informacyjna: Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.