Asystent badawczo-dydaktyczny

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

ASYSTENT W GRUPIE PRACOWNIKÓW
BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH, PEŁNY ETAT –
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO:  asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU:  pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)
DYSCYPLINA NAUKOWA:  inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA:   12.02.2021 r
TERMIN SKŁADANIA OFERT:   14.03.2021 r
LINK DO STRONY:  www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD :  01.04.2021 r

SŁOWA KLUCZOWE: geodezja, kartografia, systemy informacji przestrzennej, udostępnianie geodanych , geowizualizacja .

Przewidywany zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego
dla stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach;
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego;
udział w realizacji prowadzonych projektów dydaktycznych, badawczych, naukowych;
udział w przygotowywaniu wniosków na konkursy organizowane przez NCN, NCBiR itp.;
udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki nowoczesnej kartografii, tyflokartografii, analiz przestrzennych, zastosowania druku 3D w kartografii,
rozwijanie twórczości naukowej.
Wymagania od kandydatów:

spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r., pozycja 1668.); 
tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia
specjalność: fotogrametria, kartografia, systemy informacji przestrzennej lub pokrewne;
dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej;
doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu ich wyników w punktowanych czasopismach naukowych;
doświadczenie w prezentacji wyników prac badawczych na konferencjach naukowych będzie dodatkowym atutem;
doświadczenie w pracy badawczej za granicą będzie dodatkowym atutem;
mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych;
znajomość specjalistycznego oprogramowania : ArcGIS, QGIS, oprogramowanie typu CAD i do modelowania 3D;
mile widziana znajomość języków programowania wysokiego poziomu, np. Python;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:  kartografia, systemy informacji przestrzennej i/lub pokrewne;
umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

kwestionariusz osobowy;
życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych;
oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie  podstawowym miejscem pracy;
klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT.
Dokumenty należy składać w terminie do  14.03.2021 r

osobiście w sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, p. 11, bud. 58;
listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa , ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (decyduje data stempla pocztowego);
pocztą elektroniczną / faksem: dziekanat.wig@wat.edu.pl / (+48) (22) 261-83 9569
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) (22) 261-83 9076

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

 

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych  wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

 

Oferty niespełniające wymagań formalnych praz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty  wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.