Asystent badawczy

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
ASYSTENT w projekcie pt.: “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization”

Nr ref.: 2/NAUKA/GH/22

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Asystenta do projektu pt.: “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu (Nr Umowy: NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020-00), ze środków Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG I Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu IdeaLab w ramach zadania (WP1) pt.: „Transdyscyplinarne i partycypacyjne tworzenie i wymiana wiedzy: pilot procesu lokalnej dekarbonizacji”.

Jest to projekt trzyletni, realizowany w polsko-norweskim, transdyscyplinarnym konsorcjum. Jego celem jest opracowanie i przetestowanie metodologii procesu wymiany pieców węglowych, na systemy ogrzewania zasilane źródłami odnawialnymi. Zespół badaczy kierowany przez dr Agatę Dembek, jest odpowiedzialny za społeczny wymiar procesu, tj. przeprowadzenie pilotażu projektu wypracowania optymalnych rozwiązań dla lokalnej społeczności, w zakresie transformacji systemów ogrzewania.

Zadania realizowane na stanowisku:
• wsparcie organizacyjne dla lidera projektu,
• wsparcie w organizacji badań terenowych (m.in. przygotowywanie materiałów informacyjnych, kontakt z uczestnikami, umawianie wywiadów),
• wsparcie w diagnozie (gromadzenie danych zastanych, wstępna analiza – przygotowanie danych),
• wspiercie w analizie literatury naukowej i specjalistycznej,
• udział w spotkaniach zespołu badawczego,
• współpraca przy: identyfikacji kluczowych interesariuszy, przygotowaniu warsztatów/sesji konsultacyjnych i raportów.

Wymagania wobec kandydata:
• wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
• status doktoranta w Polsce, preferowane nauki społeczne,
• zainteresowania badawcze w obszarze realizowanego projektu: zrównoważonej transformacji, szczególnie energetyki, preferowany powiązany temat doktoratu,
• mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych,
• mile widziane publikacje z zakresu tematyki projektu,
• kompetencje interpersonalne i komunikacyjne, umiejętność pracy zespołowej,
• znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
• mile widziana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,
• sumienność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
• zdolność organizacji pracy własnej i zarządzania czasem,
• umiejętność dostosowania się do czasowych wymogów realizacji projektu i gotowość na nieregularny tryb pracy,
• dyspozycyjność.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu,
• rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.06.2021 r.
• przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta w projekcie,
• oferujemy możliwość pracy w projekcie przez cały okres jego trwania tj. do dnia 31.01.2024 r.
• pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
• możliwość rozwoju naukowego w obszarach zrównoważonej transformacji, metodologii badań jakościowych, partycypacyjnych metod podejmowania decyzji,
• zdobycie doświadczenia w prowadzeniu badań w ramach interdyscyplinarnego projektu naukowego,
• wsparcie naukowe przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
• możliwość sfinansowania udziału w konferencjach naukowych.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Kierownika projektu – dr Agaty Dembek na adres mailowy: adembek@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
• CV z informacją o poziomie znajomości języków (polski i angielski) określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (zdobytych certyfikatach, innych zaświadczeniach), uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe tj. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych i raportów, uczestnictwo w konferencjach oraz stypendia i nagrody związane z pracą naukową, w języku polskim lub angielskim,
• Skanu legitymacji doktoranta
• Listu motywacyjnego.
• Podpisanego oświadczenia (skan) dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie do pobrania (Załącznik nr 1).

do dnia 28 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl
W tytule należy podać numer referencyjny ogłoszenia z dopiskiem: „Green Heat – Asystent”

Proces rekrutacji
Informujemy, że w procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:
• Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
• Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Zasady oceny kandydata na stanowisko Asystent dostępne są w załączniku nr 2 (do pobrania).

W okresie pandemii, prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na podany adres mailowy hr-rekrutacja@kozminsi.edu.pl

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Akademia Leona Koźmińskiego,
ul. Jagiellońska 59,
03-301 Warszawa

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of:

RESEARCH ASSISTANT in project entitled “GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization”

Nr ref.: 2/NAUKA/GH/22

 

The call for applications for the position of Research Assistant in the project entitled: „GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization” is now open. The project is implemented under the Project Co-financing Agreement (Agreement No.: NOR / IdeaLab / GREENHEAT / 0006 / 2020-00), funded by „Applied Research” Program (EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, operated by the National Center for Research and Development as part of the IdeaLab competition).

 

The three-year project is carried out in a Polish-Norwegian, transdisciplinary consortium. Its purpose is to develop and test a methodology for the process of replacing fossil-fueled boilers with heating systems powered by renewable sources. A team of researchers led by Agata Dembek, PhD, is responsible for the social dimension of the process, i.e., conducting a pilot project of developing optimal solutions for transforming heating systems in the local community (Work Package: “Transdisciplinary and participatory knowledge production and exchange: Pilot of the local decarbonization process”)

 

The position includes the following duties:

•       organizational support for the project leader,

•       supporting the organization of the field research (including preparation of information materials, contact with participants, arranging interviews),

•       supporting the diagnosis (collecting existing data, preliminary analysis – data preparation),

•       supporting the analysis of scientific and specialist literature,

•       participation in meetings of the research team,

•       cooperation in an identification of key stakeholders, preparation of workshops / consultation sessions and reports.

 

 

Requirements for the candidate:

•       master’s degree,

•       PhD student status in Poland, preferably in social sciences,

•       research interests in the area of ​​the project: sustainable transitions, especially in energy, preferred related topic of the doctorate,

•       experience in conducting qualitative research is welcome,

•       publications related to the topic of the project are welcome,

•       interpersonal and communication skills, teamwork skills,

•       Polish fluency at least at the C1 level, as defined in the European System for the Description of Languages,

•       English fluency at least at the B2 level, as defined in the European System for the Description of Languages (C1 level is welcome),

•       diligence, analytical skills,

•       ability to organize own work and time management,

•       the ability to adapt to the time requirements of project implementation and readiness for irregular work patterns,

•       availability.

 

We offer:

·       employment contract of part-time (0,5),

·       starting work in the offered position is planned from 01/06/2021,

·       expected employment of one person as an Assistant in the project,

·       opportunity to work in the project throughout its duration, i.e., until 31.01.2024,

·       work in an interdisciplinary research team,

·       opportunity of scientific development in the areas of sustainable transitions, qualitative research methodology, participatory decision-making methods,

·       experience in conducting research as part of an interdisciplinary research project,

·       scientific support in the preparation of a doctoral dissertation,

·       financing participation in scientific conferences.

 

 

Any questions regarding this call for applications can be directed to the project’s leader, Agata Dembek (adembek@kozminski.edu.pl)

 

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

•       CV with information on the level of languages ​​(polish and english) skills in accordance with the European System for the Description of Languages ​​(obtained certificates, other attestations), scientific achievements and distinctions, i.e. research internships (local and international), participation in workshops, research projects, authorship / co-authorship in scientific articles and reports, participation in conferences as well as scholarships and awards related to scientific work, in Polish or English,

•       Scan of the PhD student ID,

•       Letter of motivation,

•       A signed declaration (scan) regarding consent to the processing of personal data – a declaration to be downloaded (Annex 1).

until April 28, 2021 to the following address: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl
The title should include the reference number of the call with the annotation: „Green Heat – Research Assistant”

Recruitment process

Please be advised that the recruitment process includes 2 stages:

•       Formal verification of the application and selection of candidates meeting the basic requirements

•       Interview with selected candidates

 

The rules for assessing a candidate for the position of the Research Assistant are available in Annex 2 (download).

During the pandemic, please send your application electronically to the e-mail address:   hr-rekrutacja@kozminsi.edu.pl

 

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by the commission.

Kozminski University 57/59 Jagiellońska St. 03-301 Warsaw, Poland