Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

NUMER REFERENCYJNY: 1-IOE-CIBio-ASBD-21

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo – dydaktyczny, pełny etat, podstawowe miejsce pracy
DYSCYPLINA NAUKOWA: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
DATA OGŁOSZENIA: 15.02.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.03.2021
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: metody spektroskopowe w analizie chemicznej i biochemicznej, badania fizjologii komórek ssaków in vitro, TMS, analiza pierwiastkowa, w tym badania udziału pierwiastków w rozwoju chorób neurologicznych

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie praktyczne związane z obsługą spektrometrów UV-Vis, FT-IR / FTR-Raman, ICP-OES. Powinien także posiadać wiedzę teoretyczną i doświadczenie w jakościowej i ilościowej analizie chemicznej składu pierwiastkowego. Kandydat powinien znać znaczenie pierwiastków w rozwoju chorób neurologicznych. Kandydat powinien mieć znajomość techniki przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).  Kandydat powinien posiadać umiejętność hodowli komórek ssaków in vitro. Kandydat powinien znać podstawowe techniki analizy kwasów nukleinowych w biologii molekularnej. Powinien wykazać się teoretyczną i praktyczną umiejętnością projektowania, badania i analizowania wyników w laboratorium biologicznym i biochemicznym. Kandydat powinien wykazać się praktycznymi umiejętnościami obsługi środowiska MATLAB.

Do obowiązków wnioskodawcy będzie należeć udział w realizacji projektów badawczych oraz kształcenie studentów.

I.                   Wymagania od kandydata:

–        spełnienie wymagań określonych w np. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm);

–        stopień naukowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach związanych z biotechnologią i pokrewnych;

–        przynajmniej pięć lat pracy w zespołach badawczych;

–        uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących wpływu czynników fizykochemicznych na komórki eukariotyczne, w tym umiejętność oceny zmian w fizjologii komórek za pomocą analiz fenotypowych;

–        uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących wpływu czynników fizyko-chemicznych na ekspresję genów komórkach ssaków;

–        uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych z wykorzystaniem techniki TMS;

–        dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach recenzowanych z listy JCR,

–        szkolenie z obsługi spektroskopów UV-Vis, FT-IR/FTR-Raman oraz ICP-OES;

–        znajomość środowiska MATLAB;

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.

 

 

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–        kwestionariusz osobowy;

–        życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

–        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

–        oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–        oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

–        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–        oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Dokumenty należy składać w terminie do 15.03.2021 r.

·         osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;

·         listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: 1-IOE-CIBio-ASBD-21

 

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

REFERENCE NUMBER: 1-IOE-CIBio-ASBD-21

INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics
CITY: Warsaw
POSITION: Research and teaching assistant, full time, primary place of employment
DISCIPLINE: Biomedical Engineering
POSTED: 15.02.2021
EXPIRES: 15.03.2021
WEBSITE www.wat.edu.pl

KEY WORDS: spectroscopic methods in chemical and biochemical analysis, in vitro mammalian cell physiology studies, TMS, elemental analysis, including studies of the contribution of elements in the development of neurological diseases

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should have the knowledge and practical experience related to the operation of UV-Vis, FT-IR / FTR-Raman, and ICP-OES spectrometers. He/she should also have theoretical knowledge and experience in the qualitative and quantitative chemical analysis of the elemental composition. The candidate should know the importance of elements in the development of neurological diseases. The candidate should know the principles and be able to operate transcranial magnetic stimulator (TMS). The candidate should have the ability to cultivate mammalian cells in vitro. The candidate should be familiar with the basic techniques of nucleic acid analysis in molecular biology. She/he should demonstrate theoretical and practical ability to design, research, and analyze the results in a biological and biochemical laboratory. The candidate should demonstrate practical skills in handling the MATLAB environment.

The applicant’s duties will include participation in the implementation of research projects and teaching students.

I. Admission requirements:

–        meets the requirements determined in art. 113 of the „Law on Higher Education and Science”, July 20, 2018, (Journal of Laws of 2020, item 85);

–        a master’s degree in engineering and technical sciences in disciplines related to the biotechnology;

–        at least five years of work in research teams;

–        participation in research projects on the influence of physicochemical factors on eukaryotic cells, including the ability to monitor changes in cell physiology using phenotypic analyzes;

–        participation in research projects on the influence of physico-chemical factors on the expression of genes in mammalian cells;

–        participation in research projects using the TMS technique;

–        scientific achievements in the form of publications in peer-reviewed journals from the JCR list,

–        training in the use of UV-Vis, FT-IR / FTR-Raman, and ICP-OES spectroscopes;

–        knowledge of MATLAB environment;

–        experience in teaching students at a university.

II. The competition application should include:

–        a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

–        candidate’s questionnaire,

–        CV,

–        copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s 
qualifications,

–        a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,

–        a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law 
in force,

–        a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

–        a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term
basis/contract,

–        a declaration on the full use of civil rights,

–        a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Documents should be submitted till 15.03.2021

–    in person: to the secretary’s office of the Institute of Optoelectronics at the front 
desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, 
building 136, room 114;

–    by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

The application should have a reference number: 1-IOE-CIBio-ASBD-21

 

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.