Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

WMIM/1210/EK/10/2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Specjalność: statystyka

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie
więcej niż 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, specjalność: statystyka w Instytucie Matematyki
Stosowanej i Mechaniki, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki
określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.).
Warunki zatrudnienia: od 1 października 2021, pełny etat, zatrudnienie na 3 lata bez możliwości przedłużenia. W ramach obowiazków
zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzic badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajecia
dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim.
Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta powinny posiadać:
1. stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka lub informatyka (lub nauk pokrewnych) uzyskany w ciągu
ostatnich 5 lub złożoną rozprawę doktorską;
2. przynajmniej jedną publikację badawczą dotyczącą statystyki matematycznej opublikowaną lub przyjętą do druku w recenzowanym
wydawnictwie lub konferencji o zasięgu globalnym;
3. gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
4. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach).
Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników (pdf) następujących dokumentów:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 122 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;
3. życiorys zawodowy (CV) z kompletnym spisem publikacji, przygotowany według wzoru, patrz strona
https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. rozprawa doktorska i opinie recenzentów (jeśli rozprawa została już obroniona) bądź opinia promotora (jeśli nie było jeszcze
obrony doktoratu).
Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: konkursy@mimuw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików
imienia, nazwiska oraz stanowiska.
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2021 roku.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.
Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 15 czerwca 2021 r. (mailowe
powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.