Asystent w grupie pracowników badawczych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska
asystenta w grupie pracowników badawczych
w projekcie „Metody dekompozycyjne dla problemów dyskretnych”
finansowanym przez Komisję Europejską,
kontrakt numer 948057
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
ogłaszam konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych (matematyka lub informatyka)
w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Metody
dekompozycyjne dla problemów dyskretnych” finansowanego przez Komisję Europejską ds. Badań
Naukowych (ERC), kontrakt numer 948057.
Warunki zatrudnienia
Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni na czas określony, w wymiarze 42 miesięcy, rozpoczynający się 1
kwietnia 2021 r. Wynagrodzenie pełnoetatowe na stanowisku wynosi ok. 6000 zł brutto/m-c (wynagrodzenie
zasadnicze ok. 5000 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe), a jego wysokość będzie zależna od
możliwego procentowego zaangażowania kandydata w projekt, wynikającego z innych obowiązków, np.
studiów doktoranckich. Wynagrodzenie nie wyklucza się z pobieraniem standardowego stypendium
doktoranckiego. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże
służbowe. Wybrani kandydaci będą pracować nad zagadnieniami z przecięcia strukturalnej teorii grafów,
projektowania algorytmów i logiki w informatyce.
Opis projektu
Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych
algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych.
Badania w projekcie będą się koncentrować na następujących czterech kierunkach:
 Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: będziemy badać abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach
(ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury i
wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Będziemy również pracować nad
konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach teorii
grafów rzadkich i sięgającą do teorii stabilności.
 Dynamiczne parametryzowane struktury danych: Zastosujemy koncepcję parametryzacji do
systematycznego badania struktur danych dla dynamicznych problemów parametryzowanych w grafach.
 Algorytmy w grafach planarnych: Będziemy projektować nowe algorytmy parametryzowane i
aproksymacyjne dla problemów w grafach planarnych, skupiając się na łączeniu technik z tych dwóch
dziedzin.
 Algorytmy w dziedzicznych klasach grafów: Będziemy badać strukturalne własności w klasach grafów
zdefiniowanych poprzez wykluczanie indukowanych podgrafów, w celu opracowywania efektywnych
algorytmów parametryzowanych, aproksymacyjnych i dokładnych działających dla grafów z takich klas.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali tytuł magistra z matematyki lub
informatyki, będą studentami studiów doktoranckich w jednej z tych dyscyplin, oraz będą mieli doskonałe
przygotowanie w obu z nich. Wymagamy dobrego zrozumienia fundamentalnych pojęć I wyników w jednej lub
kilku z następujących dziedzin:
 strukturalna teoria grafów;
 projektowanie i analiza algorytmów; lub
 automaty i logika.
W szczególności, kandydaci powinni mieć doświadczenie, zdobyte bądź w trakcie swojej edukacji bądź
poprzez pracę badawczą, w jednym lub kilku z następujących tematów:
 algorytmy parametryzowane;
 schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;
 algorytmy w klasach grafów;
 dynamiczne struktury danych;
 algorytmy dla problemu sprawdzania modelu;
 skończona teoria modeli;
 strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości);
 dekompozycje grafów, w szczególności szerokość drzewiasta, klikowa i bliźniacza, oraz głębokość
drzewiasta.
Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia naukowe kandydata, oraz
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi
manuskryptami).
Prosimy o załączenie kopii dyplomu magistra, listy przedmiotów akademickich zaliczonych przez
kandydata, wraz z uzyskanymi ocenami oraz opis pracy badawczej, który w zwięzły sposób (na co najwyżej
jednej stronie) opisuje dotychczasowe badania, w których kandydat uczestniczył bądź uczestniczy. W
szczególności, prosimy o opisanie obecnie trwających projektów i współpracy badawczych.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW,
zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź
formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. Michała Pilipczuka:
michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl
By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami,
wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2021
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się
w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 12 marca
2021 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela
akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat
przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania
konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia
27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf